NOUL O.M.

Lista de discutii libera, pe teme de pescuit la rapitori sau aspecte colaterale.

Moderatori: johnnybravo, dr.pike, tudor, Adelin, Moderatori

Scrie răspuns
APSHD
veteran
veteran
Mesaje: 1125
Membru din: 27 Ian 2007, 20:51
Localitate: HUNEDOARA

NOUL O.M.

Mesaj de APSHD » 15 Dec 2016, 16:18

Acest O.M. este tinut in secret de catre cei de la ANPA.
Am intrat in posesia lui pa cai neortodoxe (PRIETENII STIU DE CE ).
Am intrebat astazi la ANPA de existenta lui si se faceau ca nu stiau nimica , eu le-am spus ca sunt in posesia lui si-l voi face public.
Asa deci astept opinia voastra.
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
ORDIN
Nr……..
privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale
Având în vedere:
- consultările cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc din care fac parte reprezentanții forurile de reprezentare ale asociațiilor de pescari sportivi legal constituite, la nivel național;
- realizarea obiectivelor privind Politica Comună în domeniul PescuituluI pentru asigurarea protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii prin planuri multianuale pentru gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice şi la mediu;
- reglementarea accesului la resursele acvatice vii;
- necesitatea înbunătăţirii administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;
- întărirea activităţilor de control, inspecţie şi colectare date, corelată cu consolidarea răspunderilor şi sancţiunilor;
- referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. … …. Luând în considerare prevederile:
- art. 136 alin. (4) din Constituția României;
- art. 861 din Legea nr. 287/2009 privind noul Cod Civil;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
- Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006;
- art. 23 alin. (1) - (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
- art. 2 alin. (1) și art.17 ale Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
În temeiul:
- art. 2 alin. (1), litera c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare.

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art.1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, cu excepţia celor aflate în administrarea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prin concesionare pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, pe baza unui studiu de oportunitate, către asociațiile de pescari legal constituite şi recunoscute care au în obiectul de activitate pescuitul recreativ.
Art.2. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are obligaţia să asigure documentațiile necesare demarării procedurilor de concesionare pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, cu prevederea obligațiilor și răspunderilor concendentului și concesionarului.
Art.3.-(1) Documentațiile depuse de solicitanți privind concesionarea pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, vor cuprinde obligatoriu planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resursei acvatice vii pentru zona de pescuit recreativ supusă concesionării, pentru o perioadă stabilită conform studiului de oportunitate.
(2)Planul de management este elaborat de instituţii de cercetare din domeniul pescuitului şi acvaculturii.
Art.4. Conţinutul Planului de management este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art.5.–(1) Atribuirea contractului de concesionarea pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va face în favoarea solicitantului care a obținut punctajul cel mai mare, calculat în conformitate cu documentația de atribuire și prevederile caietului de sarcini, elaborate de către administratorul resursei acvatice vii și Planului de management prezentat de solicitant.
(2) În situația existenței unor propuneri cu nivele egale de redevență pentru o anumită zonă de pescuit, contractul de concesionarea pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va atribui solicitantului care îregistrează un punctaj mai mare la Planul de management.
Art.6. Contractele de concesionare a resurselor acvatice vii aflate în curs de derulare produc efecte juridice până la termenul prevăzut în contract.
Art.7. Asociaţiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte de concesionare pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ asigură paza cu personal propriu sau angajat și autorizat în condițiile legii și sprijină personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi control în acţiunile de constatare și sancționare a contravențiilor și infracțiunilor.
Art.8. Pentru asigurarea accesului liber al pescarilor recreativi la resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi din amenajările piscicole/lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licenţe de acvacultură altor asociații, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură recunoaște dreptul de reciprocitate al asociațiilor stabilit de comun acord pentru membrii acestora în scopul practicării pescuitului recreativ.
Art.9. Permisele de pescuit recreativ se emit de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și se eliberează prin asociaţiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte de concesionare pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resurselor acvatice vii, în condiţiile legii;
Art.10. Permisele de pescuit recreativ pentru zonele de pescuit recreativ neconcesionate de asociaţiile de pescuit recreativ se eliberează de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și sunt valabile pentru aceste zone de pescuit atâta timp cât zonele rămân neconcesionate.
Art.11. Pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ, pescarii au obligația ca anual să prezinte asociațiilor de pescuit recreativ ai căror membri sunt, fișele de captură puse la dispoziție de acestea în care să specifice numărul de partide de pescuit și cantitatea de pește capturată, pe specii.
Art.12. Eliberarea permiselor de pescuit recreativ pentru anul următor este condiţionată de prezentarea de către concesionar a situației privind capturile realizate, întocmită pe baza fișelor de captură pentru anul precedent.
Art.13. Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociațiile de pescari recreativi prezintă Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură situația centralizatoare a capturilor realizate de către membrii săi până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent.
Art.14. Modelele permiselor de pescuit recreativ sunt prezentate în Anexa nr.2 la prezentul ordin.
Art.15. Modelul fişei de captură este prezentat în Anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art.16. Asociaţiile de pescari sportivi legal constituite înscrise în Registrul sportiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările ulterioare, pot organiza competiţii de pescuit sportiv în baza unui program anual de competiţii vizat de conducerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.
Art.17. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252 din 5 aprilie 2016 se abrogă.
Art.18. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.MINISTRU
Achim IRIMESCU

Funcţie persoană avizatoare Nume Prenume Dată intrare
Dată avizare Observaţii Semnătură
Secretar General
Adjunct Miron Moldovan
Secretar General
Adjunct Lucian Dumitru

Direcţia juridică
Director
Silviu ColibășanuAgenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
Preşedinte
Dr. ing. Nicolae Dimulescu

Direcția politici, privatizare, concesionare
Director
Sorin Predilă

Direcţia inspecţii ape interioare
Director,
Vasile Baltateanu


Serviciul juridic, achiziţii publice şi resurse umane,
Şef serviciu
Andy PruteanuCompartiment Resurse Acvatice Vii
Consilier superior,
Aurel DINUSE APROBĂ,
MINISTRU
Achim IRIMESCU


REFERAT DE APROBARE

Prin pescuit recreativ/sportiv se înțelege "pescuitul efectuat cu undița sau cu lanseta, în scop de agrement/performanță, pe baza unui permis nominal emis și eliberat de către administratorul resurselor acvatice vii sau asociațiile de pescari sportivi, după caz", conform definiției de la art. 23, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009.
Conform prevederilor art. 2, litera c) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice, "pescuit recreativ” înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice în scop recreativ sau sportiv.
Majoritatea pescarilor practică pescuitul în scop recreativ. Pescuitul sportiv se practică în cadrul competițiilor.
Scopul constituirii asociațiilor de pescari recreativi este acela de a veghea asupra modului în care membrii acestora respectă reglementările proprii precum și reglementările legale în vigoare privind pescuitul recreativ, de a veghea la conservarea și regenerarea resursei acvatice vii, indiferent de tipul și de forma de acordare a dreptului de pescuit recreativ.
Asociațiile de pescari au fost constituite în baza prevederilor O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, ca "persoane juridice de drept privat făra scop patrimonial". Asociațiile de pescari au dobândit personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecatoriei în a cărei circumscripție teritorială își au sediul.
Aceste asociații au ca membrii pescari care practică pescuitul "cu undița sau cu lanseta, în scop de agrement/performanță, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii și eliberat de acesta sau de asociațiile de pescari sportivi, după caz."
Majoritatea covârșitoare a pescarilor practică acest gen de pescuit în scop recreativ. Activitatea de pescuit recreativ se practică în cadrul fiecărei asociații în baza regulamentului propriu stabilit în acest sens.
În conformitate cu cerinţele din Cadrul de Implementare pentru Colectarea de Date, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) este furnizor de date statistice oficiale în sectorul pescăresc.
Datele statistice furnizate se referă la pescuitul comercial, acvacultură, procesare şi comercializare peşte şi alte vieţuitoare acvatice, cât şi la capturile realizate prin pescuit recreativ.
Pentru asigurarea conservării și regenerării resurselor acvatice vii, pentru eficientizarea controlului practicării pescuitului recreativ şi furnizarea unor date statistice certe, este necesar ca A.N.P.A. să colaboreze cu asociaţiile de pescari recreativi.
Potrivit art.136 alin.(4) din Constituție, republicată, "bunurile proprietate publică, în condițiile legii organice, pot fi date în administrare regiilor autonome și instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate și, de asemenea, pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică."
Art. 11, alin.(10), litera a) din Legea nr.213/1998 prevede în mod expres că " bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile şi nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în conditiile legii."
La art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura , se specifică:
-"pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ;
-condiţiile de practicare a pescuitului recreativ, modelele permiselor de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale precum și modul de eliberare a acestora, se stabilesc de beneficiarii contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ;
-reglementările privind pescuitul recreativ/sportiv se fac prin consultarea cu forurile de reprezentare ale asociațiilor de pescari sportivi legal constituite, la nivel național."
În acest sens, proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare membrilor Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc din care fac parte reprezentanţii asociaţiilor de pescari din domeniul pescuitului recreativ, legal constituite la nivel naţional.
Prin promovarea acestui ordin se asigură condițiile exploatării durabile a resurselor acvatice vii în baza unui plan de management pentru exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale.
În acest proces sunt implicate instituțiile de cercetare din domeniul pescuitului și acvaculturii.
Totodată, se asigură un cadru consolidat de responsabilizare atât a asociațiilor de pescari cât și a pescarilor recreativi în protecția și conservarea resurselor acvatice vii.
Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați ordinul privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale.Preşedinte
Nicolae DimulescuAnexa nr.1

Planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resurselor acvatice vii în zona de pescuit …………………………………………………………………………..

Capitolul 1: Datele de identificare şi de delimitare a zonei de pescuit recreativ.
Capitolul 2: Scurt istoric a activităţii din ultimii 5 ani ai asociaţiei de pescuit recreativ în zona de pescuit solicitată.
2.1. Evoluţia resurselor acvatice vii, pe specii;
2.2. Activităţi de înbunătăţire a ecosistemelor acvatice;
2.3. Populările cu puiet de peşte efectuate;
2.4. Evoluţia numărului de pescari recreativi ai asociației pe ultimii 5 ani;
2.5. Măsuri de educare a pescarilor recreativi pentru protecţia resurselor acvatice vii şi a mediului acvatic realizate.
Capitolul 3: Date privind asociaţia de pescari recreativi.
3.1. Situaţia financiară pe ultimii 5 ani;
3.2. Personalul angajat în anul anterior;
3.4. Situaţia mijloacelor de transport auto, ambarcaţiuni, etc, necesare desfăşurării activităţii la nivelul anului anterior.
Capitolul 4: Evaluarea resurselor acvatice vii.
Capitolul 5: Măsurile realizate și propuse pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a resursei acvatice vii.
5.1. Investiții realizate și propuse în protecția zonelor de reproducere și creștere a puietului în habitatele piscicole naturale;
5.2. Investiții realizate și propuse în unități de producere a puietului de pește necesar populării habitatelor piscicole naturale;
5.3. Investiții realizate și propuse în facilități pentru desfășurarea activității de pescuit recreativ;
5.4. Investiții realizate și propuse în facilități pentru înbunătățirea activităților de pază și protecție a resurselor acvatice vii (mijloace de transport auto, ambarcațiuni,etc.);
5.5. Investiții realizate și propuse în instalații pentru întreținerea ecosistemelor acvatice.
Capitolul 6: Dimensionarea capturii totale admisibile anuale şi a capacităţii de captură exprimată în număr de permise de pescuit eliberate anual.
Capitolul 7: Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ al asociaţiei.
Capitolul 8: Sistemul de evidenţă şi raportare a capturilor către A.N.P.A.
Capitolul 9: Documente referitoare la asociaţia de pescuit recreativ.
9.1. Codul de identificare fiscală;
9.2. Sentinţa civilă de de înfiinţare;
9.3. Statutul asociaţiei;
9.4. Certificatul de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
9.5. Bilanţul contabil din anul 2015;
9.6. Înregistrarea la M.M.A.P. şi la A.N.P.A.
Anexa nr.3

Fişa de captură
Anul.........
Nr.
crt. Numele şi prenumele pescarului recreativ
Numele
asociaţiei de pescuit recreativ Data partidei de pescuit Total
kg Din care
specii capturate,kg
Zona de pescuit Observaţii
* * * 1.
2.
3.
4. *


* Se completează de pescar înainte de începerea pescuitului.
Anexa nr. 2

Model de permis de pescuit recreativ nominal

Față


Verso :
Permisul de pescuit are valabilitate în zonele concesionate de asociație cât și în zonele de pescuit concesionate de alte asociații, cu respectarea condițiilor de reciprocitate stabilite între acestea.
Descriere :
Permisul este de tip cartonat/plastifiat
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, lățime – 7 cm
Culoare*
gratuit roșu
redus galben
integral albastru
*) În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licențiere și autorizare în pescuit și acvacultură, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcție de valoarea lor.

rcorbu
veteran
veteran
Mesaje: 1169
Membru din: 22 Iun 2006, 15:14
Localitate: Ploiesti

Re: NOUL O.M.

Mesaj de rcorbu » 16 Dec 2016, 12:35

Aceeasi tema: concesiunea, dar un pic mai detaliata.
Observatii:
1. Ordinul este de pescuit "recreativ" , se pare ca ANPA a inceput sa priceapa ca "sportiv" ii aduce doar necazuri.
2. Cum o sa fie licitatia pentru concesiuni o sa vedem, dar nu cred ca va fi usor - planul de management destul de serios. Oare cu cat va creste cotizatia membrului de asociatie ?
3. Permisele pentru zonele neconcesionate - eliberate doar de ANPA, iar incepe tambalaul pentru cei din provincie
4. Nu inteleg articolul 8, ce vrea sa zica : ca nu vor fi concesionate barajele de acumulare sau ca pot pescuii in lacurile concesionate pentru acvacultura doar pe baza de permis fara a platii taxa ceruta de administrator ???? - nu prea inteleg

APSHD
veteran
veteran
Mesaje: 1125
Membru din: 27 Ian 2007, 20:51
Localitate: HUNEDOARA

Re: NOUL O.M.

Mesaj de APSHD » 16 Dec 2016, 14:32

Potrivit OG 85, art.23/2 ANPA nu este abilitata sa elibereze Permise de pescuit recreativ. Atunci de ce imi da modelul de permis pentru 2017 si inca pe 3 culori ? :respekt:

rcorbu
veteran
veteran
Mesaje: 1169
Membru din: 22 Iun 2006, 15:14
Localitate: Ploiesti

Re: NOUL O.M.

Mesaj de rcorbu » 16 Dec 2016, 21:21

APSHD scrie:Potrivit OG 85, art.23/2 ANPA nu este abilitata sa elibereze Permise de pescuit recreativ. Atunci de ce imi da modelul de permis pentru 2017 si inca pe 3 culori ? :respekt:

Pai ordinul asta cica modifica OG 85, asa cum scrie la inceput.
Eu sunt curios cum ramane cu apele pe care AGVPS le-a castigat in instant contra ANPA !!!

rcorbu
veteran
veteran
Mesaje: 1169
Membru din: 22 Iun 2006, 15:14
Localitate: Ploiesti

Re: NOUL O.M.

Mesaj de rcorbu » 16 Dec 2016, 21:25

cred ca am citit in graba, modifica ceva din OUG 23 !

rcorbu
veteran
veteran
Mesaje: 1169
Membru din: 22 Iun 2006, 15:14
Localitate: Ploiesti

Re: NOUL O.M.

Mesaj de rcorbu » 16 Dec 2016, 21:33

Acum am vazut ca OG 85 a devenit oficiala, si se tot mentioneaza de "ape date in administrare" dar ANPA nu a publicat nicio lista cu ce ape si cine le-a luat de folosinta... ciudat !

APSHD
veteran
veteran
Mesaje: 1125
Membru din: 27 Ian 2007, 20:51
Localitate: HUNEDOARA

Re: NOUL O.M.

Mesaj de APSHD » 17 Dec 2016, 11:00

rcorbu scrie: Eu sunt curios cum ramane cu apele pe care AGVPS le-a castigat in instant contra ANPA !!!

Acele ape le-am cistigat si eu la Curtea de Apel , ANPA a facut recurs iar dosarul este la ICCJ de mai bine de 1 an fara a primi inca termen de judecata. In situatia mea mai sunt citeva Asociatii din Hunedoara si Arad pe care le ajut pentru a cistiga si ele in instanta .
Problema mare este ca AJVPS-urile refuza sa plateasca valoarea Contractelor cu toate ca au primit si factura de plata iar cei de la ANPA nu le rezilieaza Contractele. :respekt:

Avatar utilizator
mircea13
veteran
veteran
Mesaje: 569
Membru din: 21 Feb 2009, 18:17

Re: NOUL O.M.

Mesaj de mircea13 » 17 Dec 2016, 12:43

Nu mai au obiectul muncii si trebuie sa se recalifice.S-a terminat cu pomenile pe seama pescarilor.
Curtea Constituţională a decis, vineri, că Legea PSD prin care sunt eliminate 102 taxe nefiscale, inclusiv cea radio-TV, este constituţională.
Am dreptul sa am alta parere decat dvstra!

rcorbu
veteran
veteran
Mesaje: 1169
Membru din: 22 Iun 2006, 15:14
Localitate: Ploiesti

Re: NOUL O.M.

Mesaj de rcorbu » 17 Dec 2016, 13:11

mircea13 scrie:Nu mai au obiectul muncii si trebuie sa se recalifice.S-a terminat cu pomenile pe seama pescarilor.
Curtea Constituţională a decis, vineri, că Legea PSD prin care sunt eliminate 102 taxe nefiscale, inclusiv cea radio-TV, este constituţională.

Nu mai conteaza taxa, prea mult, apele vor fi concesionate si atunci se va lua redeventa, probabil mult mai mare decat taxa existenta.

rcorbu
veteran
veteran
Mesaje: 1169
Membru din: 22 Iun 2006, 15:14
Localitate: Ploiesti

Re: NOUL O.M.

Mesaj de rcorbu » 17 Dec 2016, 13:12

APSHD scrie:
rcorbu scrie: Eu sunt curios cum ramane cu apele pe care AGVPS le-a castigat in instant contra ANPA !!!

Acele ape le-am cistigat si eu la Curtea de Apel , ANPA a facut recurs iar dosarul este la ICCJ de mai bine de 1 an fara a primi inca termen de judecata. In situatia mea mai sunt citeva Asociatii din Hunedoara si Arad pe care le ajut pentru a cistiga si ele in instanta .
Problema mare este ca AJVPS-urile refuza sa plateasca valoarea Contractelor cu toate ca au primit si factura de plata iar cei de la ANPA nu le rezilieaza Contractele. :respekt:
Da, vad ca ANPA nu a mai publicat pe site lista cu ape si asociatiile care le detin.

Scrie răspuns